Kredyty obrotowe w ramach rachunku bankowego

Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielany przedsiębiorcom na finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością. Warunkiem udzielenia kredytu w rachunku bieżącym jest: posiadanie przez ubiegający się podmiot rachunku bieżącego w Banku.

Dokonywanie rozliczeń za pośrednictwem tego rachunku. Bank przy ustalaniu limitu kredytu w rachunku bieżącym może się kierować: aktualną i przewidywaną sytuacją ekonomiczno-finansową kredytobiorcy, wysokością i częstotliwością obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy, rodzajem i wartością proponowanych zabezpieczeń.

Wykorzystanie kredytu następuje do wysokości kwoty określonej w umowie kredytowej. Każdy wpływ środków na rachunek bieżący obniża kwotę wykorzystanego kredytu i umożliwia kredytobiorcy ponowne zadłużenie się do wysokości przyznanego kredytu lub określonej na dany dzień wysokości kredytu.

Przedłużenie okresu kredytowania na następny rok wymaga zawarcia nowej umowy kredytowej - po uprzednim złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu.