Statut / Ogólne informacje

Bank Spółdzielczy w Lipinkach, 
38-305 Lipinki 444, 
zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000131884,
NIP 685-000-77-18,
REGON 000506627.

Bank Spółdzielczy w Lipinkach prowadzi działalność na terenie powiatów: gorlickiego, jasilskiego, nowosądeckiego oraz tarnowskiego.

Bank Spółdzielczy w Lipinkach zrzeszony jest  w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie.
Kod SWIFT : "POLUPLPR"